Algemene voorwaarden

E2-Energie is gevestigd aan de Dijkgraaf 34, 6921 RL te Duiven. E2-Energie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder inschrijvingsnummer 54821584. Door uw bestelling te plaatsen of een offerte aan te vragen bij E2-Energie geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

Download de algemene voorwaarden van E2-Energie.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:
 1. E2-Energie: E2-Energy B.V., gevestigd te Duiven aan de Dijkgraaf 34, 6721 GL in Nederland;
 2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie E2-Energie de Overeenkomst sluit of wil sluiten, of voor wie E2-Energie een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolger(s);
 3. Installatie: iedere op grond van de Overeenkomst door E2-Energie te verrichten  werkzaamheden;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en E2-Energie die bestaat uit de Voorwaarden en de koopovereenkomst tussen Partijen;
 5. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst;
 6. Zonne-energiesysteem: het door E2-Energie aan te leggen systeem (hardware) bestaande uit zonnepanelen en toebehoren om stroom op te wekken, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst. 
 7. Website: de website van E2-Energie: www.zonnepanelen-tekoop.nl, www.e2energie.nl of een opvolgende site.
 
2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden
 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen E2-Energie en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. 
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. 
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de Website, advertenties of enige andere uiting van E2-Energie en deze Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden. 
 4. In de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen bepalingen staan die afwijken van de bepalingen in deze Voorwaarden. In die gevallen zijn de bepalingen in de Overeenkomst van toepassing.
 
3. Communicatie
 1. Iedere communicatie tussen E2-Energie en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. 
 2. De door E2-Energie opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer. 
 3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer.
 
4. Totstandkoming Overeenkomst
 1. Uitingen van E2-Energie, adviesrapport, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de Website met betrekking tot Diensten en/of Producten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Het gestelde in de Overeenkomst, waarin de resultaten van het adviesgesprek zijn meegenomen, wordt beschouwd als het aanbod van E2-Energie. 
 3. Bestellingen die met het account van Afnemer worden geplaatst op de website van E2-Energie worden geacht te zijn geplaatst door Afnemer en zijn bindend. 
 4. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het desbetreffende Zonne-energiesysteem en/of delen daarvan. 
 5. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod door Afnemer of door aanvang van de levering en/of Installatie door E2-Energie. Aanvaarding van het aanbod kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per sms dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. 
 
5. Prijzen en betaling
 1. Afnemer betaalt voor de door Afnemer bestelde Zonne-energiesysteem en de Installatie daarvan de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats per bank op ING rekeningnummer 6078393 (IBAN: NL72INGB0006078393).
 2. Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 
 3. De prijs die is vermeld in de Overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van overeenkomst en het moment van levering of Installatie sprake is van omstandigheden die de kostprijs van het bestelde Zonne-energiesysteem verhogen. In dat geval is E2-Energie gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. De betaling van de bestelde Zonne-energiesysteem en/of Installatie zal dienen te geschieden 10% binnen 5 dagen na het tekenen van de offerte, 80% binnen 5 dagen na levering of Installatie en 10% binnen 5 dagen na oplevering, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.
 5. De betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 6. Al hetgeen Afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 7. In geval van te late betaling heeft E2-Energie het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door E2-Energie is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis; en (2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die E2-Energie en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 175,- inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.
 
6. Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door E2-Energie geleverde Zonne-energiesysteem blijft eigendom van E2-Energie totdat het verschuldigde bedrag, zoals vermeld in de Overeenkomst, volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incasso-kosten. 
 2. Zolang Afnemer de facturen nog niet geheel heeft voldaan, is Afnemer verplicht uiterste zorgvuldigheid te betrachten ter zake van het geleverde Zonne-energiesysteem. 
 3. Zolang de eigendom van het geleverde Zonne-energiesysteem niet op de Afnemer is overgegaan mag deze het geleverde Zonne-energiesysteem niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot het Zonne-energiesysteem verlenen.
 4. De Afnemer verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde Zonne-energiesysteem aan E2-Energie toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, E2-Energie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van E2-Energie.
 5. De Afnemer verplicht zich om, zolang het eigendom van het Zonne-energiesysteem aan E2-Energie toebehoort, E2-Energie in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het Zonne-energiesysteem zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het Zonne-energiesysteem eigendom is van E2-Energie. 
 6. Indien het Zonne-energiesysteem binnen 30 dagen na Installatie niet volledig is betaald, met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en incassokosten is E2-Energie gerechtigd het Zonne-energiesysteem die zich onder Afnemer bevindt en in eigendom aan E2-Energie toebehoren, onmiddellijk onder zich te nemen, waartoe Afnemer E2-Energie bij deze een onherroepelijke volmacht verstrekt. De schade die E2-Energie zal lijden, ten gevolge van deze tekortkomingen, waaronder de kosten van demontage, dient door Afnemer te worden vergoed. 
 
7. Reclame
 1. Afnemer is verplicht, nadat Afnemer zich ervan heeft vergewist dat het geleverde Zonne-energiesysteem het juiste is, het Zonne-energiesysteem direct na levering of installatie te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot het geleverde Zonne-energiesysteem worden door E2-Energie slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering of installatie schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 2. Reclames over facturen dienen schriftelijk of elektronisch binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 3. Geringe afwijkingen in kwaliteit van het geleverde Zonne-energiesysteem, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame of voor ontbinding van de Overeenkomst
 
8. Levering & installatie 
 1. Alle door Leverancier genoemde data voor levering en Installatie van het Zonne-energiesysteem worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst bij E2-Energie bekend waren. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leverings- of installatiedatum dienovereenkomstig aangepast.
 2. Overschrijding van de door E2-Energie opgegeven leverings- of installatiedatum, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. Afnemer verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van het Zonne-energiesysteem iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Indien het Zonne-energiesysteem  niet afleverbaar blijken te zijn kunnen de kosten die hieruit mogelijk voortvloeien, te weten extra verzendkosten, administratiekosten en/of restockingkosten, in rekening gebracht worden bij de Afnemer.
 4. Het risico voor verlies van of schade aan het Zonne-energiesysteem gekocht door Afnemer van E2-Energie gaat over op Afnemer op het moment van aflevering. 
 5. Afnemer verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Zonne-energiesysteem wordt geplaatst.
 6. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden van E2-Energie of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege E2-Energie geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient Afnemer E2-Energie hiervan tijdig in kennis te stellen. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Afnemer.
 7. Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; 
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht ;
  • ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het Zonne-energiesysteem, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak, ongeschiktheid van de elektrische installatie of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).
  • het in ondeugdelijke staat verkeren van (on)roerende zaak waardoor uitvoering van werkzaamheden door E2-Energie niet schadevrij aan (on)roerende zaak kan worden uitgevoerd. 
 8. Afnemer is jegens E2-Energie verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de Installatie van het Zonne-energiesysteem en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
 • het personeel van E2-Energie en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien E2-Energie dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan Afnemer heeft medegedeeld. 
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. 
 • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. 
 
9. Garantie
 1. De garantie met betrekking tot het door E2-Energie geleverde Zonne-energiesysteem beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door fabrikant toegekende garantie.
 2. De door fabrikant aan E2-Energie gegeven garanties voor producten die op basis van de Overeenkomst aan Afnemer geleverd zijn zullen steeds aan Afnemer worden overgedragen nadat het verschuldigde bedrag, zoals vermeld in de Overeenkomst, volledig is betaald met ingebrip van eventuele verschuldigde rente en incassokosten.
 3. Voor zover in de Overeenkomst en/of op de website gaan garantietermijn wordt genoemd, geldt een garantietermijn van zes maanden.
 4. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Iedere garantieverplichting vervalt indien:
 • Afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten
 • bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaal gebruik.
 • het verschuldigde bedrag, zoals vermeld in de Overeenkomst, niet volledig is betaald met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en incassokosten.
 
10. Aansprakelijkheid 
 1. E2-Energie is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik door Afnemer van het Zonne-energiesysteem.
 2. Onverminderd hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid voor directe schade van E2-Energie jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan E2-Energie betaalde factuurbedrag van de Overeenkomst exclusief BTW.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 vrijwaart Afnemer E2-Energie voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de Overeenkomst. 
 4. Eventuele aanspraken dient Afnemer binnen 8 werkdagen na levering of Installatie van het Zonne-energiesysteem bij E2-Energie te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.
 5. De artikelen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van E2-Energie of zijn werknemers.
 
11. Overmacht
 1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 
 2. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft de Afnemer het recht deze Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
 
12. Verzuim en ontbinding
 1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: (a) Afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt; (b) E2-Energie goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; (c) Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; (d) Afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; (e) Afnemer een natuurlijke persoon is en overlijdt.
 2. E2-Energie is in de gevallen genoemd in artikel 12.1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Afnemer en/of; (b) Enig door Afnemer aan E2-Energie verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of; (c) Het op grond van artikel 6 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 
14. Overige bepalingen
 1. De bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen, komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van E2-Energie ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
 2. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan.
 3. E2-Energie mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen. 
 4. E2-Energie mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen.


Download de E2-Service APP voor Android

 

 

Download de E2-Service APP voor Android