Besparen op je energienota kan met zonnepanelen. Steeds meer particulieren en bedrijven in Leeuwarden besparen met zonnepanelen op de maandelijkse lasten. E2-Energie is een betrouwbare en professionele installateur van zonnepanelen in Leeuwarden. E2-Energie onderscheidt zich door een deskundig advies en een professionele installatie. Met een eigen service- en onderhoudsdienst biedt E2-Energie een garantie van 10 jaar op alle installaties!

Vraag vandaag nog een offerte aan

Deskundig en vrijblijvend adviesOntvang vandaag nog een geheel vrijblijvend maar profesioneel advies over de mogelijkheden om energie te besparen met zonnepanelen.

Ik wil een offerte voor zonnepanelen

 

Vergunningen nodig in Leeuwarden

U mag in Leeuwarden vergunningsvrij zonnepanelen plaatsen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het pand is geen monument;
  • De zonnepanelen op een schuin dak worden evenwijdig aan het dak geplaatst en mogen niet uitsteken;
  • Op een platdak dient u minstens zover uit de rand te blijven als de zonnepanelen hoog zijn.

Wilt u zonnepanelen plaatsen in een weiland of in de tuin, dan is wel een vergunning nodig. Informeer hiernaar bij de gemeente Leeuwarden.

 

Subsidie zonnepanelen Leeuwarden

Wilt u uw huis energiezuinig maken dan kunt u daarvoor voordelig geld lenen. De overheid heeft verschillende initiatieven om zonnepanelen tegen gunstige voorwaarden te financieren.

Een van de mogelijkheid is de duurzaamheidslening met een bijzonder laag rentetarief. Met de regeling wil de gemeente het opwekken van duurzame energie op daken stimuleren. De lening wordt aangeboden in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente.

Een ander mogelijkheid is het aanvragen van een lening via www.ikinvesteerslim.nl, een initiatief van de overheid in samenwerking met de Rabobank en ASN Bank.

Voor beide leningen geldt dat de kosten en rente lager zijn dan het rendement dat u realiseert op de besparing!

 

Werkgebied E2-Energie rondom Leeuwarden

E2-Energie is actief in heel Nederland. Het werkgebied van de E2-Energie in de regio Leeuwarden bevat ook Jelsum, Snakkerburen, Goutum, Deinum, Teerns, Lekkum, Hempens, Marsum, Wirdum, Koarnjum, Boksum, Blessum, Wyns, Ingelum, Miedum, Britsum, Swichum, Bears, Jellum, Warstiens, Wergea, Weidum, Wytgaard, Bitgummole, Jorwert, Stiens, Hilaard, Eagum, Menaam, Ryptsjerk, Tytsjerk, Gytsjerk, Warten, Reduzum, Feinsum, Idaerd, Mantgum, Bitgum, Húns, Oentsjerk, Leons, Vrouwenparochie, Boazum, Suwâld, Alde Leie, Dronryp, Hijum, Hurdegaryp, Readtsjerk, Aldtsjerk, Baard, Baaium, Easterwierrum, Oudebildtzijl, Mûnein, Berltsum, Friens, Raerd, Skingen, Slappeterp, Rinsumageast, Grou, Easterlittens, Earnewâld, Wiuwert, Hallum, St.-Annaparochie, Spannum, Wier, Wânswert, Peins, Zweins, Winsum, Britswert, Burgum, Feanwâlden, Wjelsryp, Ried, Burdaard, Jislum, Nij Altoenae, Hinnaard, Garyp, Dearsum, Sumar, Marrum, Jirnsum, Poppenwier, Schalsum, Tersoal, Noardburgum, Iens, Itens, Jannum en Rien.

E2-Energie referenties in Leeuwarden

 

Uw netbeheerder: Enexis

EnexisEnexis is de netbeheerder in Leeuwarden en verantwoordelijk voor de distributie van stroom en gas. E2-Energie meldt u installatie aan bij Enexis voor het terugleveren van energie aan het net. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de teruggeleverde energie op de juiste manier wordt gesaldeerd en u een correcte vergoeding krijgt voor energie dat u terugleverd aan uw energiebedrijf.

 

Advies bij u thuis

De adviseurs van E2-Energie komen graag bij u thuis in Leeuwarden voor advies en uitleg. Het beschikbare dak kan dan exact worden opgemeten. De elektrische situatie wordt beoordeeld en de invloed van eventuele schaduw wordt bepaald. Het adviesgesprek is vrijblijvend en gratis.

Ik wil een gratis adviesgesprekDownload de E2-Service APP voor Android

 

 

Download de E2-Service APP voor Android