E2-Energie garantievoorwaarden zonne-energiesystemen

Een goed werkend zonne-energiesysteem stelt hoge eisen aan de zonnepanelen, de omvormer, het montagesysteem en de installatie. Alle producten van E2-Energie zijn dan ook ontwikkeld en geproduceerd met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid. E2-Energie biedt een complete systeemgarantie voor 10 jaar.

1. Algemeen

10 jaar all-in garantieE2-Energie garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende 10 jaar na aankoop van het product. 
Mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen dan heeft E2-Energie een aantal zekerheden waarop u, indien nodig, een beroep kunt doen. Hieronder vindt u de garantiebepalingen die van toepassing zijn op onze producten.
 
De garantievoorwaarden tasten de wettelijke rechten van consumenten en bedrijven op geen enkele wijze aan. 
 

2. Dekking

De garantie dekt alle soorten technische gebreken aan door E2-Energie geleverde producten, ten gevolge van constructie- en materiaalfouten, die bij normaal gebruik voor kunnen komen en binnen de garantietermijn zijn ontstaan en gemeld. E2-Energie verplicht zich in deze gevallen het gebrek kosteloos te herstellen, het product te vervangen of defecte onderdelen van het product te vervangen, zulks ter beoordeling van E2-Energie.
 
Alle uit hoofde van de garantieregeling vervangen onderdelen worden eigendom van E2-Energie.
 
Deze garantievoorwaarden gelden voor alle in Nederland op de markt gebrachte en in gebruik zijnde producten. De garantie beschreven in dit document geldt zowel voor consumptief, als bij zakelijk gebruik. 
 

3. All-in garantie: 10 jaar

E2-Energie garandeert op producten een garantietermijn van 10 jaar en volgt hiermee ruimschoots de minimaal gestelde garantietermijn in de Europese richtlijn 1994/44/EG.
 
De garantietermijn begint op de dag van levering en kan alleen worden verleend na overlegging van de factuur van het product. Bij ontbreken daarvan, dient u een ander overtuigend bewijs te overleggen. In het uiterste geval kan een serie- of type nummer volstaan.
Uitgevoerde reparatiewerkzaamheden of vervangen onderdelen leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode voor het zonne-energiesysteem in zijn geheel of van  vervangen onderdelen.
 
Na de standaard garantietermijn hanteert E2-Energie een coulanceregeling. 
 
NB: Voor monitoring van het zonne-energiesysteem geldt een garantie van 2 jaar vanaf de leveringsdatum!

4. Vermogensgarantie: 25 jaar

Op de zonnepanelen ontvangt u naast de productgarantie ook een vermogensgarantie. De vermogensgaranties verschillen per fabrikant. Door middel van de vermogensgarantie garandeert de fabrikant van de zonnepanelen dat het zonnepaneel na een bepaalde periode nog een minimaal vermogen moet kunnen leveren. E2-Energie volgt de vermogensgarantie die de betreffende fabrikant van de zonnepanelen afgeeft.
 
De vermogensgarantie van de fabrikant op het zonnepaneel wordt altijd weergegeven op de koopovereenkomst.
 

5. Traject

E2-Energie staat voor u klaar om een garantieclaim in behandeling te nemen. Een storing dient binnen 10 dagen te worden gemeld bij E2-Energie op onderstaand adres:
E2-Energie
Dijkgraaf 34
6921 RL Duiven
E-mail: service@e2energie.nl
U kunt ook het storingsformulier op onze website invullen: www.e2energie.nl/service.
 
Vermeld bij uw storing: 
 1. een kopie van de factuur;
 2. een omschrijving van het gebruik;
 3. het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de locatie en contactpersoon.
 
Storingen worden binnen een redelijke termijn verholpen naar gelang de urgentie van de storing. 
 
In geval van een storing waarbij er geen of minder stroom door de installatie wordt geproduceerd, zal E2-Energie binnen 5 werkdagen voor een passende oplossing zorgen. Als het verhelpen van de storing om welke redenen na 5 werkdagen niet lukt wordt een dagvergoeding uitgekeerd. Deze dagvergoeding is gelijk aan de gemiste energieopbrengst in kWh maal de op dat moment geldende energieprijs.
 
Storingen die niet tot productieverlies leiden worden binnen een gestelde periode van 30 dagen verholpen. 
In alle gevallen dient E2-Energie in de gelegenheid te worden gesteld om de situatie te inspecteren op de locatie en op de plaats binnen het systeem waar het gebrek is geconstateerd. 
 

6. Kwaliteitsverklaring

E2-Energie voldoet aan de minimumvereisten die mogen worden gesteld aan een deskundige en ervaren installateur van zonnepanelen. 
 
Daarnaast gebruikt E2-Energie alleen gecertificeerde en geteste producten die voldoen aan de strengste normen voor kwaliteit en duurzaamheid. Alle producten die E2-Energie gebruikt hebben minimaal een TUV en CE certificaat. Het TUV-certificaat geeft de hoogwaardige kwaliteit van een product aan. De CE markering bevestigt dat een product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen in verband met productveiligheid. 
 
Aanvullende op bovenstaande voldoen alle zonnepanelen die E2-Energie installeert aan de normering IEC61215 en IEC61730. Voor zonnepanelen geldt een Europese waarborg of een vorm van herverzekering. Voor omvormer gelden dat deze dienen te voldoen aan de normering IEC62109-1 en VDE 0126-1. Alle kabels voldoen aan de normering NEN-EN 50266-2-4.
 

7. Uitsluitingen garantieplicht

De garantieplicht vervalt in ieder geval indien zich één of meer der navolgende omstandigheden voordoen: 
 • het gebrek is het gevolg van normale slijtage;
 • het gebrek is het gevolg van opzettelijk toegebrachte schade;
 • geen garantie op gevolg- of indirecte schade noch bijkomende schade;
 • het gebrek is het gevolg van bedrog of vandalisme;
 • het gebrek is het gevolg van reparaties of ingrepen aangebracht door of namens een derden;
 • het gebrek is het gevolg van het gebruik van niet originele accessoires of onderdelen;
 • geen garantie bij verplaatsing en/of verhuizing van de installatie;
 • het gebrek is het gevolg van schade van buiten, zoals bliksem, wind, hagel, of ander natuurgeweld. 
 

8. Overige bepalingen

De garantie is overdraagbaar indien u het eigendom overdraagt aan iemand anders. Bijvoorbeeld bij een verhuizing gaan de garanties over op de nieuwe bewoner.
 
Bij de openbaring van de storing binnen 6 maanden na aflevering wordt vermoed dat de storing reeds bij aflevering aanwezig was. De eigenaar van het product hoeft dan niet zelf te bewijzen dat de storing buiten zijn schuld ontstaan is.
 
Het is belangrijk om het zonne-energiesysteem onder te brengen in de opstalverzekering van de woning of bedrijf. Informeer uw verzekering actief dat op uw woning zonnepanelen worden geïnstalleerd door een kopie factuur of koopovereenkomst naar de verzekeraar te sturen.
 

9. Contactinformatie

Vanzelfsprekend staan wij u graag te woord over onze producten. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met E2-Energie op onderstaande adresgegevens:
E2-Energie
Dijkgraaf 34
6921 RL Duiven
E-mail: service@e2energie.nl
Tel.: 085-4011246
Website: www.e2energie.nl 
 
 
 


Download de E2-Service APP voor Android

 

 

Download de E2-Service APP voor Android